(12 månaders engasjement med moglegheit for forlenging)

Om oss: Me er stolte over å vera det største idrettslaget i vår kommune, og me har ei sterk forankring i lokalsamfunnet. Med 25% av alle born og unge i kommunen som aktive medlemmar, er målet vårt å fremje meistring og idrettsglede for alle. Frivillig arbeid er og skal framleis vere motoren i idrettslaget.

Stillingsskildring: Me søkjer ein engasjert og dyktig organisasjonsutviklar og dagleg leiar til vårt idrettslag. Stillinga er eit 12 månaders 100% engasjement med moglegheit for forlenging. Du vil ha ei sentral rolle i å vidareutvikle organisasjonen vår og sikre at medlemmane våre får den beste opplevinga mogleg. Oppgåvene dine vil vere mange og varierte. Saman med tillitsvalde og frivillige skal du styrkje klubbens identitet og organisasjon, og leggje til rette for at lokalmiljøet skal få endå større utbyte av den frivillige innsatsen.

Ansvarsområde:

 • Utvikle og implementere strategiar og rammeverk for auka frivillig engasjement og deltaking i idrettslaget sine aktivitetar.
 • Administrere og koordinere daglege driftsoppgåver, inkludert økonomistyring, administrative oppgåver og arrangement.
 • Samarbeide tett med styret og ulike arbeidsutval for å sikre god kommunikasjon og samarbeid internt.
 • Byggje og oppretthalde sterke relasjonar med lokale myndigheiter, samarbeidspartnarar og sponsorar.
 • Utvikle og gjennomføre tiltak for å fremje inkludering og mangfald i idrettslaget.

Kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning og erfaring innan organisasjonsutvikling, leiing eller liknande felt.
 • Sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å motivere og engasjere frivillige medarbeidarar og medlemmar.
 • God økonomiforståing og erfaring med økonomistyring.
 • Erfaring med prosjektleiing og arrangement er ein fordel.

Personlege eigenskapar:

 • Engasjert og motivert til å jobbe for å fremje idrettsglede og meistring blant born og unge.
 • Fleksibel og løysingsorientert med evne til å handtere ulike utfordringar.
 • Utpreget initiativtakar med evne til å tenkje strategisk og innovativt.
 • Gode mellommenneskelege ferdigheiter og evne til å byggje sterke relasjonar.

Me tilbyr:

 • Ei spennande og utfordrande stilling med moglegheit for forlenging.
 • Eit inspirerande arbeidsmiljø prega av engasjement og lidenskap for idrett.
 • Moglegheita til å vera ein del av eit viktig samfunnsarbeid med fokus på inkludering og meistring.

Dersom du har lyst til å vera med på å vidareutvikle vårt idrettslag og bidra til å skape gode opplevingar for våre medlemmar, oppmodar vi deg til å søkje på stillinga som organisasjonsutviklar og dagleg leiar.

Søknadar vert vurdert fortløpande. For spørsmål eller meir informasjon, kontakt leiar i Trio, Eskil Moen, på eskil.moen@il-trio.no eller telefon 994 46 602

Me ser fram til å høyre frå deg!